KiNOVO

Jako stowarzyszenie KiNovo pomagamy w realizacji autorskich filmów.

Nasze produkcje

Z regulaminu Stowarzyszenia zwykłego pn.

KiNovo – Stowarzyszenie wspierania twórczości filmowej

1.Stowarzyszenie nosi nazwę KiNovo – Stowarzyszenie wspierania twórczości filmowej
i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) Edukacja filmowa,

2) Produkcja filmowa,

3) Reprezentowanie w Polsce ogólnoświatowego ruchu o nazwie “Kino”.

8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) Warsztaty filmowe,

2) Pokazy filmowe, w tym festiwale,

3) Produkcje filmowe,

4) Organizowanie pokazów filmów ruchu “Kino” i spotkań filmowców – “Kino” Kabaretów.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.